د جمهوري ریاست د عالي مقام د فرمان پربنسټ، د سوداګریزو، اقتصادي او نړیوالو معاهداتو او تړونونو په چارو کې د جمهوري ریاست حقوقي واحد رامنځته شو


د فرمان پربنسټ، په حقوقي چارو کې د جمهوري ریاست سترمشاوریت، د سوداګریزو، اقتصادي او نړیوالو معاهداتو او تړونونو په چارو کې د جمهوري ریاست د حقوقي واحد په نوم تعدیل او ورسره هم مهاله، ښاغلی کبیر خان عیسی خېل په خارج رتبه بست کې د جمهوري ریاست د سترحقوقي مشاوریت ترڅنګ د یاد شوي واحد د رئیس په توګه دنده ترسره کوي.
د یاد شوي فرمان له مخې، ټولې دولتي ادارې دنده لري، چې له هېوادونو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د تفاهم لیکونو، هوکړه لیکونو، معاهداتو، سوداګریزو او اقتصادي معاهداتو مسودې د هېواد د نافذه تقنیني اسنادو د احکامو له رعایت سره، د دغه واحد په همغږۍ طی مراحل کړي.