مشرانو جرګه
مشرانو جرګه

د افغانستان ملي شورا٬ د تر ټولو لوړ تقنيني ارګان په توګه د خلکو د ارادې څرګندونکې ده او د ملت استازيتوب کوي.

دغه شورا٬ دوه مجلسونه لري٬ چې ولسي او مشرانو جرګه نومېږي‌.

 

مشرانو جرګه: مشرانو جرګه ۱۰۲ استازي لري٬ چې له درېيو يوه ‌برخه غړي يې د ولسواليو د شوراګانو له لوري د درېيو او بله برخه غړي د ولايتي شوراګانو له لوري د څلورو کلونو لپاره ټاکل کيږي.

د جرګې يوه برخه نور غړي د جمهور رئيس له خوا انتصابیږي.

لینک ویب سایت