لویه څارنوالی
لویه څارنوالی

د ټولو جرمونو تحقیق(څیړل) او دجزایی دعوي اقامه او په محکمو د تورن پر خلاف د هغو تعقیبول د شریعت او قانون په مطابقت کې

د ویب سایټ لینک