د اسلامي امارت د ریاست الوزار سیاسي مرستیال افغانستان لپاره د ازبیکستان د جمهوررئیس ځانګړي استازي سره وکتل