د فکري محور مدني بنسټ غړو د چارو ادارې لوی رئيس سره وکتل