د کندهار پانګوالو او مخورو خپلې ستونزې او وړانديزونه د چارو ادارې لوی رئیس سره شریک کړل