د چارو ادارې لوی رئیس د کندهار پوهنتون له رئیسانو او استادانو سره ولیدل