د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي له مومند نړیوال خصوصي روغتون څخه لیدنه وکړه