د جینوا کنفرانس د ژمنو تطبیق د رهبري بورډ لومړنۍناسته غونډه وشوه