د نشه یي توکو او مسکراتو سره د مبارزې قانون د ځینو موادو بدلون او د تحقق پروسې د چټکتیا په موخه غونډه وشوه