د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رئیس د آغا خان انکشافي بنسټ سفير او د فرانسويانو روغتون (FMIC)د بورډ غړو سره وکتل