د نوي کابل ښار د پراختيايي، ساختماني او جوړولو چارو د بيا پېل په موخه غونډه وشوه