د جمهوري ریاست عالي مقام د هدایاتو او جنیوا کنفرانس د ژمنو د عملي کولو څرنګوالي په موخه غونډه وشوه