د ذهني تآخر لرونکو ماشومانو د حمایوي مرکزونو د جوړولو په اړه د جمهوري ریاست د عالي مقام د هدایت د تعقیب په موخه د همغږۍ غونډه وشوه