د هېواد د ټرانسپورټ د انسجام شورا شکایتونو ته د رسیدو په موخه غونډه وشوه