د هېواد د ځوانانو د انسجام او ستونزو حل په موخه غونډه وشوه