د هيواد د اوبو سرچینو د مدیریت په اړه د همغږۍغونډه وشوه