د افغانستان د جلغوزو صادراتو او بازار پراختيا په موخه غونډه وشوه