د ښځو چارو وزارت د طرحو او ستونزو په اړه غونډه وشوه