د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست د ستونزو د حل په موخه د همغږۍ غونډه وشوه