د هیواد د علماوو ستونزو او غوښتنو ته د رسیده ګۍ په اړه د همغږۍ غونډه وشوه