د دیاسپورا د تشخیص او انسجام د پالېسۍ په اړه نظرونه شریک شول