په چارو اداره کې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق قانون په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ترسره شو