د چارو ادارې لوی رئیس د خوړو او درملو ملي ادارې لوی رئیس معرفي کړ