د چارو ادارې لوی رئیس د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر معرفي کړ