عامې روغتيا وزارت او افغاني سره مياشت د رواني ناروغانو د تشخيص او درملنې طرحې جوړولو ته مؤظف شول