د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د اجارې د مقررې د وروستي کولو او د ودونو د هوټلونو د قراردادونو د ارزونې غونډه وشوه