د موټرو د لمبر پلیټونو د الکترونیکي کیدو طرحه بحث او وڅېړل شوه