د کجکي بريښنا بند کاري پرمختګونو او شته ستونزو د اوريدو غونډه وشوه