د افغانستان – ترکمنستان ۳ بشپړې شوې ګډې پروژې پرانیستې ته چمتو دي