د لوړپوړو دولتي چارواکو او مقاماتو د معلوماتي بانک د جوړیدو په اړه غونډه وشوه