په اندخوی کې د افغانستان – ترکمنستان د درېیو پروژو د پرانیستې په اړه تدابیري غونډه وشوه