د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون ته د شتمنیو د ثبت ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي سکرتریت د لېږد هوکړه لیک لاسلیک شو