د خوړو خوندیتوب او د تغذیې پارلمانې ډلې لومړنۍ ناسته وشوه