د ښوونکو د ښارګوټي په اړه د ښارجوړونې او ځمکو او پوهنې وزارتونو د ګډې طرحې په اړه د همغږۍ غونډه وشوه