د پانګونې د آسانتیا واحد رئیس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام له استازي سره وکتل