د هېواد د لويو ښارونو د اوږدمهاله پراختيايي پلانونو د تطبیق کمېټه جوړه شوه