د چاپیريالي ککړتيا ستونزو ته د رسيدنې په اړه د همغږۍ غونډه وشوه