د روغتيايي خدمتونو د کيفيت ارزونې ګډه کاري کمېټه جوړیږي