د فرهنګي او ټولنيزو چارو رئيس د کابل ښار ديارلسمې ناحيې له علماو او قومي مشرانو سره وکتل