د فرمانونو، هداياتو او حکمونو د تعقيب رياست د طرزالعمل په اړه غونډه وشوه