د قراردادونو د تصفیې او تفکیک کمیټې اوومه غونډه وشوه