له فيلوشپونو څخه د سالمې استفادې په اړه د همغږۍ غونډه وشوه