د چارو ادارې ۲۸ تنه جديدالتقرر کارکوونکي د ادارې او مديريت له زده کړو فارغ شول