د چارو ادارې اړوند ودانيو کې د شپږو ژورو څاګانو کېندنه پيل شوه