د امارتي وزارتونو او ادارو د دفتر رئیسانو تر منځ د همغږۍ غونډه وشوه