د فرهنګي او ټولنيزو چارو رئيس د شپاړسمې او اوولسمې ناحيو له علماء کرامو سره وکتل