کابل کې د صادراتو (د سوداګریزو توکو د بسته بندۍ او معیاري لېږد) د پروسس زون جوړېږي