د فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس د بادغیس له قومي مشرانو او استازو سره وکتل