د ښارواليو چارو د سمون لوی رئيس د (UNOPS) مؤسسې د پروژو مسؤل سره وکتل